Šolska prehrana

Malica za učence od 1. do 9. razreda je v šolski kuhinji, učenci iz posebnega programa malicajo v razredih. Cena posamezne malice je enotna za vso državo in znaša 0,80€ na dan.

Učenci se v šoli lahko naročijo tudi na kosilo, ki jim ga pripeljemo iz sosednje šole (OŠ MPT Velenje). Cena kosila je 2,45 € za malo kosilo in 2,80 € za veliko kosilo.

POVZETEK PRAVIL ŠOLSKE PREHRANE  CVIU

Pravila natančneje urejajo postopke, ki zagotavljajo evidentiranje učencev, prijavljenih na šolsko prehrano, nadzor nad koriščenjem obrokov in določajo čas odjave posameznega obroka. Poleg tega pravila opredeljujejo tudi sestavo in število članov skupine za prehrano, načine seznanitve učencev in staršev, skrbnikov in drugih oseb, pri katerih so posamezni učenci v oskrbi (v nadaljevanju: starši) ter dejavnosti, s katerimi bo šola spodbujala kulturo prehranjevanja.

Učenci se lahko na kosilo stalno prijavijo tudi za točno določen dan oziroma dneve v tednu.

Učenci oziroma njihovi starši lahko podajo pisno prijavo tudi med šolskim letom. Enako velja za preklic prijave.

Učenci lahko kosijo v šoli tudi občasno.

 

– Odjava malice in kosila (čas in način odjave)

Malico odjavljajo starši s telefonskim sporočilom v tajništvo. Malica je pravočasno odjavljena, če se jo odjavi vsaj en delovni dan prej v tajništvo do 8. ure.

Odjava kosila je možna isti dan, prav tako do 8. ure v tajništvo na tel. : 03 777 81 84.

Učenci, ki so od pouka odsotni zaradi aktivnosti, ki potekajo v imenu šole, so odjavljeni s strani šole (npr. športna, kulturna in druga tekmovanja ter srečanja).

Po končani bolezni bo učencu zagotovljen obrok, če bodo starši še isti dan pred začetkom pouka obvestili tajništvo , da bo prisoten pri pouku. Tega ni potrebno storiti, kadar starši  že pri odjavi natančno povedo, kako dolgo bo otrok manjkal.

S prijavo na šolsko prehrano nastopi dolžnost učenca oziroma staršev, da bo:

  • spoštoval pravila šolske prehrane,
  • plačal prispevek za šolsko prehrano,
  • pravočasno odjavil posamezen obrok,
  • skladno s pravili šolske prehrane plačal polno ceno obroka, če obroka ni pravočasno odjavil,
  • šoli sporočil vsako spremembo glede upravičenosti do subvencionirane prehrane,
  • opravil tedensko dežurstvo v jedilnici po malici kot to določi razrednik,
  • pospravil za seboj po malici in kosilu ter pri tem upošteval pravila za ločevanje odpadkov in razvrščanje pripomočkov za hranjenje.

– Plačilo šolske prehrane

Prosimo za redno plačevanje šolske prehrane, saj se bomo tako izognili mnogim nevšečnostim. Staršem, ki položnic ne bodo plačali v predpisanem roku, bomo poslali opomin.  V kolikor opomin ne bo poravnan, se vloži izterjava preko sodišča, kar prinese dodatne stroške.